listek75.png   Kod:tea10 RABAT -10% dla zamówień od 90zł listek75.png

REGULAMIN
Sklepu Internetowego www.amazingtea.pl
Jacek Guzek MACROSOFT J.Guzek

 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.amazingtea.pl.
Sprzedającym jest Jacek Guzek MACROSOFT. z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 19 lok.8 , NIP 9542395732 zwana „Sklepem”.
 
Kontakt ze Sklepem można uzyskać:
•    pod numerami telefonów: 32/730-22-45, koszt połączenia wg taryfy operatora
•    korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@amazingtea.pl
 
§ 1
Definicje
1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
5.    Towar – rzecz ruchoma, będąca w ofercie Sklepu Internetowego, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
6.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amazingtea.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2
Zasady ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.amazingtea.pl 
2.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3.    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4.    Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5.    W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
6.    Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§ 3
Składanie zamówień
1.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4.    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5.    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6.    Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.    W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.    Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9.    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10.    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem i systemem płatniczym (Paypal, Przelewy24) lub z chwilą dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4
Koszty i termin wysyłki
1.    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2.    Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3.    Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem „online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zazwyczaj 1-2 dni robocze).
4.    Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Koszty przesyłki są stałe bez względu na ilość zamówionego towaru.


§ 5
Płatności
1.    Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2.    Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24, Paypal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.


§ 6
Odstąpienie od umowy
1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: "art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.
2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.    Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu. koszt zwrotu pokrywa Kupujący.


§ 7
Procedura reklamacji
1.    Reklamacje należy składać na adres Sklepu – Jacek Guzek Macrosoft J.Guzek ul.Opolska 19/8 Katowice, bądź na email: biuro@amazingtea.pl
2.    Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym 
3.    Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia za pośrednictwem listu bądź wiadomości email. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
4.    Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości email przed jego upływem.


§ 8
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sklep.
2.    Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klient maj prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
1.    W trakcie składania Zamówienia, do chwili naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
2.    Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu na adres biuro@amazingtea.pl
3.    Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
1.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
3.    Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 9
Zmiana Regulaminu
1.    Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2.    Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3.    Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4.    Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 10
Postanowienia końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
2.    Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Śledź nas na Facebooku